Foto: Transportföretagen Foto: Transportföretagen

Allt fler tjejer på fordons- och transportprogrammet

Antalet tjejer som studerar på fordons- och transportprogrammet har ökat kraftigt. Under innevarande läsår studerar 3 223 tjejer på programmet, vilket är en ökning med 214 elever från föregående läsår. Det visar färsk statistik från Skolverket.

Statistiken innebär att uppgången i antalet antagna tjejer till transportsektorns viktigaste gymnasieutbildning fortsätter. Antalet antagna elever till fordons- och transportprogrammet har ökat med 83 procent jämfört med 2017/18. Numera är drygt var fjärde elev (23,5 procent) på fordons- och transportprogrammet tjejer.

– Branschens arbete för att attrahera sökande ur hela befolkningen har gett resultat. Det kommer ha en stor betydelse när det kommer till att lösa kompetensutmaningen. Vi på Transportföretagen kommer fortsätta arbetet med att stärka jämställdheten i branschen, bland annat i form av vårt initiativ Framfart, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

Skolverkets statistisk visar att andelen antagna elever i årskurs 1 minskade marginellt. Det råder ett fortsatt högt söktryck till fordons- och transportprogrammet. Sedan läsåret 2015/2016 har den transportrelaterade gymnasieutbildningen haft en stor ökning i antalet elever (36 procent).

– Fordons- och transportprogrammet lockar ett stort antal elever. Vi hade naturligtvis förhoppningar om att uppgången sedan 2017 skulle fortsätta, men nedgången i antalet antagna är marginell. Att gymnasieskolan inte numerärt kan tillfredsställa transportbranschens rekryteringsbehov gör naturligtvis att vuxenutbildningen blir än viktigare, säger Caj Luoma.

Under kommande tre år behöver motorbranschen rekrytera 6 900 personer medan behovet av lastbilsförare uppgår till cirka 5 000 årligen. För att trygga tillväxten genom fler unga, men även att äldre söker sig till branschen, är det avgörande att jobba med attraktiva utbildningar och kännedom om branschens yrken.

Den snabba teknikutvecklingen i kombination med en målmedveten strävan mot grön omställning och ökad hållbarhet ställer också nya krav på utbildningarna.

– Den stora efterfrågan på personal är en nyckelfråga att lösa om transportsektorn ska bli den katalysator för omställning som alla vill se. För att lösa rekryteringsbehovet måste vi gemensamt fortsätta arbeta för ett utbildningssystem som levererar mot våra branschers behov. Det är viktigt att tillgången på arbetskraft inom transportsektorn inte blir en bromskloss för samhället och näringslivet i stort. I synnerhet mot bakgrund av den fantastiska teknik- och hållbarhetsutveckling som sker och som ställer krav på nya kompetenser, säger Caj Luoma.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-09 13:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Transportföretagen Transportutbildning