Sveriges Åkeriföretag om Trafikverkets Inriktningsunderlag för Infrastrukturplan

Sveriges infrastrukturplanering har en avgörande inverkan på omställningen och konkurrenskraften för godstransporter. Sveriges Åkeriföretag ser positivt på att Trafikverket i sitt inriktningsunderlag prioriterar underhållet av det befintliga vägsystemet.

Trafikverket har lagt fram sitt förslag till regeringen för fördelningen av den cirka 959 miljarder kronor stora infrastrukturbudgeten för åren 2026–2037. Myndigheten betonar vikten av att underhålla den existerande infrastrukturen.

Underhållsskulden för Sveriges vägnät är omfattande, och det finns idag försummat underhåll på flera delar av väganläggningen. Det eftersatta underhållet ökar eftersom de senaste årens åtgärder inte har varit tillräckliga för att upprätthålla väganläggningens funktionalitet. Sveriges Åkeriföretag anser att en finansierad underhållsplan är nödvändig och att underhåll bör prioriteras över nya investeringar.

Trafikverket framhåller att det är av stor betydelse att:
Rusta, effektivisera och modernisera den befintliga infrastrukturen.
Vidta åtgärder för att uppnå klimat- och trafiksäkerhetsmålen samt anpassa sig till klimatförändringar och yttre hot.
Hushålla med resurser genom att minska kostnader, noga prioritera och besluta om nya satsningar först när kostnader och nyttor är väl utredda.

Trafikverkets förslag överensstämmer med de prioriteringar som Sveriges Åkeriföretag önskar se i den kommande infrastrukturplanen. En sådan inriktning, tillsammans med kraftfull finansiering, är nödvändig för att skapa en välfungerande transportinfrastruktur över hela landet. Man hoppas att detta nu också beaktas av regeringen i den kommande infrastrukturpropositionen som överlämnas till riksdagen under hösten.

Sveriges Åkeriföretag kommer nu att analysera innehållet i Trafikverkets underlag för att bidra genom inspel och dialog i arbetet med den kommande infrastrukturplaneringen. Det är ett viktigt arbete för att skapa rätt förutsättningar för den svenska åkerinäringen att ha en väginfrastruktur av hög kvalitet som kan användas både sommar och vinter samt ge rätt förutsättningar att uppfylla miljö- och klimatmålen och utveckla för framtiden.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-17 09:11
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastrukturplanering Sveriges Åkeriföretag Trafikverket Vägunderhåll