Trafikverket: Ett transportsystem redo för framtiden

Trafikverket har redovisat uppdraget från regeringen om att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Trafikverket lyfte bland annat behovet att prioritera underhåll, åtgärder för att möta omvärldsutmaningar och tillvarata moderniseringsmöjligheter, samt olika sätt att stärka kostnadskontrollen.

Trafikverkets redovisade uppdrag om inriktningen för den långsiktiga infrastrukturplaneringen år 2026–2037 har mötts av både ris och ros. Trafikverket själv talar om ett transportsystem redo för framtiden.

Inriktningsunderlaget utgör en grund för ekonomiska ramar och prioritering av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen inför en kommande infrastrukturproposition.
– Vi kan konstatera att utmaningarna är många, exempelvis omställning till fossilfrihet, förändrat klimat och allt mer extremt väder, ökande kostnader för att bygga och underhålla samt det allt osäkrare omvärldsläget, säger Roberto Maiorana, Trafikverkets generaldirektör.

Avgörande för framtidens tillgänglighet är hur vi underhåller och utnyttjar den infrastruktur vi redan har och då gäller det att rusta, effektivisera och modernisera infrastrukturen.
– Att underhålla vår befintliga anläggning prioriteras framför nyinvesteringar i det underlag vi nu lämnar. Ett nytt signalsystem i den svenska järnvägen måste införas annars får det extrema konsekvenser och järnvägen kan sluta fungera, säger Roberto Maiorana.

Trafikverket pekar också i inriktningsunderlaget på hur tillgängligheten i transportsystemet kan öka genom ett effektivare utnyttjande av infrastrukturen och genom att tillvarata möjligheterna med elektrifiering, digitalisering och automatisering.

För att klara klimatmålen långsiktigt är en fortsatt snabb elektrifiering viktigast och för att nå trafiksäkerhetsmålen behövs bland annat mötesseparerade vägar och hastighetsövervakning.

Det kommer också att krävas intensifierade åtgärder för att minska konsekvenser vid extremväder.

Det behöver också byggas en starkare beredskap för en fungerande transportinfrastruktur i kris
– Vi kommer att behöva öka vår förmåga att agera tillsammans med andra aktörer vilket vi också redovisat i våra underlag nu, säger Roberto Maiorana.

Prioriteringar krävs och beslut om satsningar när kostnader och nyttor är väl utredda. Som tidigare lyfts fram, kommer antalet objekt som redan finns i gällande nationell plan att påverka utrymmet för kommande planperioder. Därför kommer planrevideringarna att kräva mycket hårda prioriteringar.

För att säkerställa ökad samhällsekonomisk effektivitet är det viktigt att beslut om objekt fattas först när kostnader och nyttor är väl utredda. Omprövning behöver också göras av objekt om nyttor, tid och kostnad förändras väsentligt.

Trafikverket arbetar också intensivt för att effektivisera och minska kostnaderna för att bygga och underhålla infrastruktur.
– I hela branschen finns möjlighet att vara mer effektiva och genom det frigöra medel, säger Roberto Maiorana.

Arbetet med inriktningsunderlaget har utgått från en trafikslagsövergripande analys där väg, järnväg, luft- och sjöfart ingår. Samtidigt som Trafikverket överlämnar inriktningsunderlaget till regeringen, går underlaget på extern remiss.

Vill du läsa hela inriktningsunderlaget för infrastrukturplanering för perioden 2026 – 2037, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-17 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Centerpartiet Infrastruktur Infrastrukturplanering Klimatmål Regeringsuppdrag Trafikverket Vägunderhåll