A-traktorer ökar i popularitet. Numera finns över 50 000 A-traktorer i Sverige. Foto: Bilprovningen. A-traktorer ökar i popularitet. Numera finns över 50 000 A-traktorer i Sverige. Foto: Bilprovningen.

Bilprovningen: Sju av tio A-traktorer har brister

När Bilprovningen för andra året i rad redovisar besiktningsstatistik för A-traktorer är utfallet fortsatt oroväckande, inte minst mot bakgrund av att fordonsslaget snabbt ökar i antal. Antalet har fördubblats på tre år. 2023 hade sju av tio hade brister och varannan fel som kräver efterkontroll.

Numera finns drygt 50 000 A-traktorer i Sverige. Det är dubbelt så många som för tre år sedan. Anledningen är en regeländring i juli 2020 som gjorde det enklare att bygga om modernare bilar till A-traktorer.

Mot bakgrund av det stora intresset för A-traktorer valde Bilprovningen att föregående år för första gången redovisa besiktningsutfallet trots en liten fordonspark i förhållande till andra fordonsslag. 2023 års statistik uppvisar ett liknande resultat med fortsatt många allvarliga brister.

Mot bakgrund av att fordonen ökar i popularitet och antal tycker vi att det är viktigt att uppmärksamma siffrorna och öka medvetenheten hos såväl befintliga som potentiella framtida ägare och brukare av A-traktorer”, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Av de drygt 4 000 A-traktorer som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2023 hade sju av tio (72,5 procent) brister. I dessa fall ansvarar ägaren för att bristerna åtgärdas snarast och när så är fallet får fordonet användas som vanligt.

Högst andel A-traktorer med brister hade Hallands län med 79,4 procent och lägst andel Uppsala län med 63,9 procent, dock varierar antalet besiktade A-traktorer mellan länen varför det kan finnas en osäkerhet i redovisade medelvärden.

Hela 56,4 procent av A-traktorerna hade brister som kräver efterkontroll. Detta är dubbelt så mycket jämfört med personbilar där andelen var 22,3 procent. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

86 procent fick anmärkningar på kommunikationssystemet.
– Detta är anmärkningsvärt eftersom det är extra viktigt på ”långsamtgående” fordon som A-traktorer att belysning och reflexer fungerar så att övriga medtrafikanter som färdas i högre hastigheter upptäcker dem i tid, säger Per-Anders Blommefors.

13,9 procent av A-traktorerna fick anmärkningar under System Övrigt såsom draganordning, ändring och identitet. Jämfört med andra fordonsslag är detta en ovanligt hög andel. Motsvarande siffra för personbilar var 2,6 procent.

A-traktorer genomgår samma besiktning som personbilar med några undantag.
– En viktig skillnad är att vi kontrollerar att A-traktorn inte är byggd för person- eller godsbefordran och inte heller har ändrats med exempelvis fler passagerarplatser eller går att framföra snabbare än den tillåtna maxhastigheten om 30 km/timme, avslutar Per-Anders Blommefors.

A-traktorer besiktas för första gången senast fyra år efter den månad som ursprungsfordonet togs i bruk och för andra gången senast två år och därefter vartannat år.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-05 09:08
Kategori: Nyheter
Taggar: A-traktor Bilprovningen Fordonsbesiktning Fordonsbrister Ombesiktning Trafiksäkerhet