Stockholm Norvik Hamn. Foto: Stockholms Hamnar. Stockholm Norvik Hamn. Foto: Stockholms Hamnar.

EU:s nya transportnät välkomnas av sju regioner

Det nya transportnätet välkomnas av de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Nu utvecklas det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) till att innefatta sträckan Oslo-Stockholm, pekar ut städer som Västerås, Eskilstuna och Södertälje som viktiga transportnoder och ökar takten i klimatarbetet.

Den internationella tillgängligheten är en förutsättning för välståndet i Stockholm-Mälarregionen och i förlängningen hela landet. Järnvägen, vägarna, hamnarna och flyget måste hänga ihop.
– Förutom transportflödena i nord-sydlig riktning är det glädjande att Oslo-Stockholm uppmärksammas som en viktig transportkorridor i EU, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) beskriver huvudstråken, så kallade stomnät, för transporter längs järnväg, väg och farleder i hela unionen och sätter målår för när transporterna ska kunna gå snabbt och klimatsmart längst sträckorna.

Den uppdaterade lagstiftningen, TEN-T-förordningen, ställer krav på Sveriges infrastrukturplanering och pekar ut viktiga städer i transportnätet, så kallade urbana noder, som både blir en del i EU:s prioriteringar och kan söka EU-medel. Nya noder i Stockholm-Mälarregionen är Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås. Stockholm och Örebro (Hallsberg) har tidigare varit utpekade.

Svaret på hur Stockholm- Mälarregionen ska utvecklas kan aldrig vara minskad rörlighet.
– Det är en styrka att våra sju län har gått samman i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits för att tala med en röst om hur vi ser på utvecklingen av EU:s transporter, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits.

De sju regionerna som samarbetar i Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits, har lämnar tydliga svar till regeringen och EU under framtagandet av TEN-T-förordningen. Det handlar bland annat om att hela Stockholm-Mälarregionen ska omfattas av EU:s prioriterade stomnät, att Östersjöns och Mälarens transportvägar ska länkas samman med viktiga länkar som Södertälje och Stockholm-Norvik i Nynäshamn samt att takten i klimatarbetet måste öka för att nå målen i Parisavtalet.

För att nå klimatmålen och öka tillväxten måste rätt satsningar göras på infrastrukturen. Den uppdaterade TEN-T-förordningen ställer både krav på regeringen i infrastrukturplaneringen och sätter våra kommuner som Eskilstuna, Södertälje och Västerås på kartan så att pengar kan sökas från EU.

Fakta om EU:s transportnät
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett EU-omfattande nät av järnvägar, inre vattenvägar, närsjöfart och vägar som förbinder städer och andra transportnoder. Målet är att säkerställa hållbara transporter genom hela unionen utan luckor, flaskhalsar eller saknade länkar till 2050, med viktiga etappmål 2030 och 2040. Nätet regleras i europeiska lagstiftning och ställer krav på både medlemsstaterna, regionerna och kommunerna längs med sträckorna för att allt ska vara färdigt till målåren. Genom Europeiska Rådets beslut den 30 maj 2024 har lagstiftningen, TEN-T-förordningen, godkänts av Kommissionen, Europaparlamentet samt Sverige och de andra medlemsländerna i EU. Förordningen träder i kraft i slutet av juni.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-26 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: En Bättre Sits EU:s Transportnät Infrastruktur Mälardalsrådet TEN-T