Fortsatt brist på bussförare, mekaniker och trafikledare

Transportföretagens nya rapport, Tempen på Bussbranschen, pekar på att rekryteringsbehovet är fortsatt högt, trots att pandemin har slagit hårt mot bussbranschen. 4700 personer behöver rekryteras under perioden 2021-2023. Om företagen inte lyckas rekrytera när pandemin släpper sitt grepp väntar samhällsekonomiska konsekvenser.

– Vi ser att det fortsatt kommer att behöva rekryteras ett mycket stort antal personer till bussbranschen trots den inverkan som pandemin har haft. När det kollektiva resandet vänder uppåt igen behöver företagen ha tillgång till personal för att klara samhällets och de enskilda resenärernas förväntningar och behov, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Transportföretagens rapport Tempen på bussbranschen 2021 visar att rekryteringsbehovet uppskattas till totalt 4 700 personer. Rapporten har fokuserat på tre yrkesroller. Merparten av rekryteringsbehovet, 4 100 personer, utgörs av bussförare medan resterande utgörs av bussmekaniker och trafikledare. Siffrorna visar en minskning i rekryteringsbehovet jämfört med motsvarande rapport från 2018, då behovet låg på 7 300. Minskningen beror till stor del på den pågående pandemin, som har slagit hårt mot bussbranschen.

Samtidigt som behovet av nyrekryteringar är fortsatt högt upplever företagen i hög utsträckning att det är svårt att hitta arbetskraft.
– Hälften av företagen i undersökningen har haft behov av att rekrytera bussförare under det senaste året. Av dessa företag rapporterar fyra av tio att de haft svårigheter med rekryteringen. Bland anledningarna finns exempelvis svårigheter att hitta anställda med rätt yrkesutbildning eller språkkunskaper, säger Caj Luoma.


– Utbildningsinsatser är
nyckelfaktorn för att rekryteringen ska kunna fortgå, vi vet också att branschen under pandemin har tappat anställda som har hittat till andra branscher och som inte kommer att återvända. Det finns med andra ord stora behov av att växla upp insatserna så att det kollektiva resandet inte drabbas av en kompetenskris, fortsätter Caj Luoma.

Svårigheten att hitta kompetens kan leda till samhällsekonomiska konsekvenser om turtätheten minskar eller turer ställs in. Möjligheterna till kollektivt resande påverkar exempelvis var vi väljer att bo, arbeta och studera. Försämrade kommunikationer gör det svårare för lokala företag att anställa och försvårar exempelvis också för föreningsverksamhet, samtidigt som det även kan leda till minskad attraktivitet för kollektivt resande med högre miljöpåverkan som följd.

För att stävja problemen med svårigheterna att rekrytera föreslår Transportföretagen en rad åtgärder i sin rapport. Dessa inkluderar en ökning av antalet platser inom vuxenutbildningen – inte minst en fortsatt – och långsiktig – utbyggnad av yrkesvux, samt att utbildningskvaliteten behöver stärkas.


Vidare vill Transportföretagen
se en fortsatt offentlig stöttning, utveckling och implementering av valideringssystem integrerad körkortsutbildning för elever i gymnasieskolan. Och en möjlighet till CSN-lån för att ta körkort kopplat till behörigheterna C och D.
– Vi är mycket glada över att regeringen nyligen hörsammade våra önskemål kring möjligheten till CSN-lån för att ta körkort, nu behöver vi motsvarande lösningar för tyngre körkortsbehörigheter. Samtidigt fortsätter kollektivtrafiken att vara en viktig arbetsgivare också när det kommer till utrikes födda. Genom fungerande arbetsmarknadsutbildningar och en fortsatt satsning på yrkesvux skapas möjligheter att tillfredsställa bussbranschens rekryteringsbehov, avslutar Caj Luoma.

Fakta: Nyckelfynd från rapporten

  • 4 av 10 företag som försökt rekrytera bussförare under det senaste året har upplevt svårigheter att hitta rätt kompetens.
  • Det sammanlagda rekryteringsbehovet i de tre yrkesgrupperna under 2021–2023 uppskattas till 4 700 personer.
  • Under kommande året avser branschen att rekrytera knappt 1 700 personer i de undersökta yrkesgrupperna.
  • Inom 1–3 år bedömer man att ytterligare 3 000 personer behöver rekryteras.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-15 12:08
Kategori: Nyheter
Taggar: Buss Chaufförsbrist Transportföretagen