Nytt förslag om koldioxidnormer för tunga fordon

Näringslivets Transportråd har i en remiss framfört synpunkter över EU kommissionens förslag om skärpta koldioxidmål för tunga fordon:

Transportrådet instämmer i den övergripande ambitionen i kommissionens förslag med skärpta EU-mål för koldioxidutsläpp från nytillverkade tunga fordon. Det övergripande målet ska dock vara minskning av växthusgasutsläpp oavsett drivlina.

Fel genomfört riskerar förslaget att försämra konkurrenskraften särskilt för medlemsstater som Sverige med industri och handel som är beroende av långa vägtransporter för både råvaror och färdigvaror.

Den föreslagna översynen av förordningen bör tidigareläggas till år 2027 och kompletteras med årliga utvärderingar i varje medlemsstat. Utsläppsmålen bör revideras i kombination med att en handlingsplan tas fram, om översynen visar på hinder för en kostnadseffektiv introduktion av utsläppsfria fordon på marknaden inom ett segment.

Förslaget får inte begränsa möjligheterna att använda längre och/eller tyngre lastbilar, eftersom dessa medverkar till väsentlig effektivisering av vägtrafiken som i sin tur bidrar till att minska negativ påverkan inklusive en minskning av utsläpp.

De olika regelverken som är under utveckling bör harmonisera med varandra och verka i samma riktning för att omställningen av EU:s tunga vägtransporter ska vara framgångsrik.

Konsekvenserna av förslaget för Sverige och hela EU ska analyseras innan ytterligare beslut kan fattas.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-13 15:49
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Miljö Transportrådet