10 EU-länder prickas rörande utstationeringsdirektivet

Europeiska kommissionen pekar på 10 EU-länder och uppmanar dessa att åtgärda sin underlåtenhet att implementera regler för utstationerade förare i den nationella lagstiftningen.

Europeiska kommissionen har uppmanat Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Italien, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Finland att korrekt införliva reglerna om utstationering av förare i den nationella lagstiftningen.

Kommissionen har också beslutat att inleda ett överträdelseförfarande genom att skicka en formell underrättelse till Danmark och Frankrike för deras underlåtenhet att meddela kommissionen alla åtgärder som införlivar direktiv (EU) 2020/1057 i nationell lagstiftning.

Utöver detta beslutade kommissionen också att skicka ”motiverade yttranden” till Belgien, Bulgarien, Italien, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Finland för deras underlåtenhet att meddela kommissionen att de har införlivat alla åtgärder enligt direktiv ( EU) 2020/1057 till nationell lagstiftning.

Det tidigare nämnda direktivet fastställer EU-regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och ska garantera bland annat en förares rätt att få lönen i det land som han eller hon har varit utstationerad i och sätter en tydlig rättslig ram för operatörerna när de ska bedriva sin verksamhet. Medlemsstaterna var tvungna att anta nationella åtgärder för att införliva direktivet senast den 2 februari 2022.

Danmark och Frankrike har inte vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett fullständigt införlivande av direktivet i nationell lagstiftning och/eller har underlåtit att underrätta kommissionen om dessa åtgärder. ”Kommissionen skickar därför en formell underrättelse till de två medlemsstaterna som nu har två månader på sig att svara och åtgärda de brister som kommissionen tagit upp. I avsaknad av ett tillfredsställande svar kan kommissionen besluta att avge ett motiverat yttrande”, säger EU-kommissionen.

Kommissionen tillägger att Belgien, Bulgarien, Italien, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Finland inte ”på ett tillräckligt tydligt och exakt sätt” har angett alla nationella åtgärder som de anser motsvarar de olika skyldigheterna enligt direktivet.

Därför har kommissionen beslutat att skicka ett motiverat yttrande till dessa medlemsstater som nu har två månader på sig att svara och vidta nödvändiga åtgärder. ”I annat fall kan kommissionen besluta att hänskjuta ärendet till Europeiska unionens domstol”, avslutas EU-kommissionens uttalande, skriver Trans.info.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-19 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufför EU EU-domstol EU-kommissionen Godstransport Nationell Lagstiftning Utstationeringsdirektiv