EU-parlamentet överens: ”Laddstationer var tolfte mil för lastbilar”

Ledamöterna i EU-parlamentet har godkänt nya regler för fler stationer med alternativa bränslen för person- och lastbilar, lättare laddning av elbilar och renare marina bränslen.

De nya reglerna är delar i det så kallade 55-procentspaketet, EU:s plan för att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Syftet är att minska koldioxidutsläppen från transporter.

Ledamöterna har förhandlat fram att elektriska laddningspooler för bilar med en effekt på minst 400 kW ska byggas var sjätte mil längs vägarna i det så kallade TEN-T-stomnätet senast 2026. Nätverkets effekt ska ökas till 600 kW till 2028.

Laddningsstationer för lastbilar och bussar ska finnas var tolfte mil. Dessa stationer ska byggas längs hälften av de större vägarna i EU senast 2028 och ska ha en effekt på mellan 1 400 kW och 2 800 kW beroende på vägen.

EU-länderna måste se till att tankstationer för vätgas finns var tjugonde mil längs TEN-T-stomnätet senast 2031.

Användare av fordon som drivs med alternativa bränslen bör enkelt kunna betala vid alla laddnings- och tankningspunkter, med betalkort eller kontaktlösa enheter och utan abonnemang. Priset för dessa bränslen ska anges per kilowattimme, kilogram eller per minut/laddning.

Ledamöterna har försäkrat sig om att kommissionen kommer att inrätta en EU-databas med uppgifter om alternativa bränslen senast 2027. På så sätt ska konsumenterna kunna hitta information om tillgänglighet, väntetid och pris på olika tankstationer.

Ledamöterna antog också nya regler om renare marina bränslen. Under förhandlingarna med rådet såg de till att fartyg gradvis kommer att behöva minska sina växthusgasutsläpp genom att använda energikällor med mindre utsläpp. Målet är att minska utsläppen med två procent senast 2025 och 80 procent senast 2050 jämfört med 2020 års nivåer. Detta ska gälla fartyg med en bruttodräktighet över 5 000 som i princip står för 90 procent av koldioxidutsläppen.

Det ska också gälla all energi som används ombord i och mellan EU:s hamnar och 50 procent av den energi som används på resor som avgår från eller anländer till hamnar utanför EU eller i EU:s yttersta regioner.

Europaparlamentets arbete med denna lag har letts av den svenske moderaten Jörgen Warborn.

För att radikalt minska luftföroreningarna i hamnarna måste container- och passagerarfartyg använda landströmsförsörjning för alla elbehov när de är förtöjda vid kaj i EU:s största hamnar från och med 2030. Tack vare ledamöterna fastställs också ett tvåprocentsmål för användningen av förnybara bränslen till 2034 om kommissionen 2031 rapporterar att mängden förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung i bränslemixen understiger en procent.

Parlamentets föredragande för alternativa bränslen Petar Vitanov (S&D, Bulgarien) sa så här: ”Användandet av mer hållbara, förnybara och effektiva energilösningar inom transportsektorn kommer att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar, förbättra medborgarnas livskvalitet och skapa nya högkvalitativa jobb. De nya reglerna kommer också att bidra till att bygga ut mer laddningsinfrastruktur och göra den lika enkel att använda som traditionella bensinstationer.”

– De nya reglerna fastställer världens i särklass mest ambitiösa väg mot minskade koldioxidutsläpp från sjötransporter. De riktar in sig på 90 procent av sjöfartens koldioxidutsläpp samtidigt som de skyddar de minsta fartygsägarna och hamnarna från kostnader och administrativa bördor. De gör Europa till en föregångare när det gäller att skapa efterfrågan på hållbara bränslen och främja innovation, säger parlamentets föredragande för hållbara marina bränslen, Jörgen Warborn (EPP, Sverige).

De nya reglerna om infrastrukturen för alternativa bränslen antogs med 514 röster för, 52 röster emot och 74 nedlagda röster medan de nya reglerna om marina bränslen antogs med 555 röster för, 48 röster emot och 25 nedlagda röster. Så fort rådet har godkänt de båda lagarna kommer infrastrukturen för alternativa bränslen att börja gälla sex månader efter att reglerna träder i kraft och reglerna om hållbara marina bränslen från och med den första januari 2025.

Genom att anta de nya reglerna svarar Europaparlamentet på medborgarnas förväntningar om att förbättra befintlig transportinfrastruktur ur ekologisk synvinkel och att främja miljövänlig sjöfart, vilket uttrycks i förslagen 2(7) och 4(5) i slutsatserna från konferensen om Europas framtid. Allt enligt ett pressmeddelande från Europaparlamentets presstjänst i Bryssel.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-13 15:39
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Elektrifiering EU-parlamentet Vätgas