Svag personbilsmarknad – men tunga lastbilar växer starkt

Medan totalmarknaden för nya personbilar i Sverige uppvisade en svag utveckling under det första halvåret, har andelen tunga lastbilar över 16 ton istället visat en stark tillväxt hittills i år på drygt 27 procent jämfört med samma period 2022. Detta enligt Mobility Swedens halvårsstatistik.

Totalt registrerades140 663 nya bilar, vilket var en minskning med drygt två procent jämfört med fjolåret som också var svagt. De låga registreringssiffrorna är till stor del en effekt av det rådande konjunkturläget som påverkar bilmarknaden.

Antalet nyregistrerade personbilar i Sverige ökade i juni med drygt åtta procent jämfört med samma månad i fjol. Det förklaras till stor del av att tillverkarna har bättre leveransförmåga och nu tömmer orderböckerna på bilar sålda 2022. Totalt registrerades 28 283 nya personbilar i juni. Andelen registreringar på företag, det vill säga företagsbilar, tjänste- och förmånsbilar, fortsätter att ligga på en hög nivå, nära 70 procent jämfört med cirka 56 procent i juni 2022.

– När det gäller marknaden för elbilar är den nu iskall på privatsidan. Orderstatistiken under första halvåret visar att vi kan förvänta oss en inbromsning för nyregistrerade elbilar efter sommaren. Denna utveckling beror på konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen. Nu krävs styrmedel från regeringen för att få fart på elektrifieringen och för att Sverige ska nå klimatmålen, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Tunga lastbilar, 16 ton eller över, visar en stark tillväxt på drygt 27 procent under det första halvåret och 3 341 nya fordon registrerades. 4,2 procent av de nya fordonen var eldrivna, jämfört med 2,6 procent samma period 2022. Ökningen drivs av den fortsatt starka efterfrågan på transporter och företagens strävan att modernisera sina fordonsflottor för att minska drivmedelskostnaderna. Omställningen mot elfordon ökar i snabb takt bland tunga fordon, men från relativt låga tal.

– Vi är medvetna om att omställningen av hela fordonsflottan för tunga lastbilar kommer att ta tid men det är glädjande att se den positiva utvecklingen. Våra medlemmar ser stort intresse för eldrivna tunga fordon i takt med att fordonstillverkarnas produktprogram breddas och att flera transportföretag nu skalar upp sin elflotta. Den generella tillväxten avspeglas av att produktionstakten börjar återgå till det mer normala efter år av komponentförsörjningsutmaningar, säger Mattias Bergman.

Efterfrågan på gasfordon förblir också ett viktigt segment och förväntas spela en betydande roll för att nå de svenska klimatmålen. Därför välkomnas EUs beslut att möjliggöra skattebefrielse för bland annat biogasen.

– Vi ser att skattelättnaden på biogasfordon som togs bort i mars månad skapar osäkerhet i marknaden med en minskad efterfrågan på biogasfordon som följd. Jag hoppas att regeringen skyndsamt återinför skattelättnaden och att de kommer med positivt besked snart, avslutar Mattias Bergman.

Lätta lastbilar upp till 3,5 ton har ökat med 21,5 procent under första halvåret och totalt har 20 226 nya fordon registrerats. I juni var motsvarande siffra 4 111, vilket gav en stark ökning på nära 58 procent jämfört med i fjol. Andelen eldrivna fordon uppgick i juni till drygt 17 procent och till 15,3 procent hittills i år.

Bussarna har minskat med nära 28 procent under årets första sex månader och antalet uppgick till 404, men detta i jämförelse men en period som var stark under 2022. Fallet kan till stor del härledas till att offentlig upphandling av kollektivtrafiken där flera stora projekt upphandlades under förra året och börjar levereras först nästa år. Av de 113 nya bussarna i juni var knappt 41procent elbussar, en lika hög andel som för årets samtliga nyregistreringar.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-03 10:46
Kategori: Nyheter
Taggar: Mobility Sweden Nyregistreringar Statistik