Minskad trafik med svenska tunga lastbilar

Ny, preliminär statistik från Trafikanalys visar att trafiken med svenska tunga lastbilar har minskat under andra kvartalet i år. Körda kilometer med svenskregistrerade tunga lastbilar minskade från 907 miljoner kilometer till 813 miljoner kilometer från andra kvartalet 2022 till andra kvartalet 2023.

Under andra kvartalet 2023 körde de svenska tunga lastbilarna färre kilometer på vägarna jämfört med andra kvartalet året innan – 813 miljoner kilometer att jämföra med 907 miljoner kilometer under kvartal 2 2022, säger Björn Tano, projektledare på Trafikanalys.

Inrikestrafik stod för 99 procent av transporterna och godsvikten, samt för 95 procent av kilometrarna och transportarbetet för svenskregistrerade lastbilar under det andra kvartalet 2023.

Totalt antal transporter och lastad godsmängd var i paritet med andra kvartalet 2022, skattningarna för andra kvartalet 2023 var 10,6 miljoner transporter och 114 miljoner ton last.

Körda kilometer ökade under kvartal 2 både 2021 och 2022, innan minskningen som vi nu ser i andra kvartalet 2023. Se figur nedan för utvecklingen av körda kilometer över tid. Det är de transporter med last som utfördes i yrkesmässig inrikes trafik som bidrar mest till minskningen, de minskade från 678 miljoner till 576 miljoner kilometer. Transportarbetet i samma grupp av transporter minskade från 11,0 miljarder till 9,2 miljarder tonkilometer.

Statistiken omfattar svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer, det vill säga inte detsamma som den vedertagna definitionen av tung lastbil som är totalvikt mer än 3,5 ton.

Data samlas in via en EU-reglerad enkätundersökning riktad till cirka 12 000 svenskregistrerade tunga lastbilar varje år.

På grund av eventuella säsongsvariationer under året redovisas ökningar och minskningar som förändringar jämfört med samma kvartal föregående år och därmed inte med föregående kvartal.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-15 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Lastbilstrafik Svenska Lastbilar Tonkilometer Trafikanalys