Sveriges roll i hållbara batterivärdekedjan

Batterier är en avgörande komponent i elektrifieringen som ett led i att lämna fossila drivmedelssystem. Sverige har en roll att spela i bidragandet till en hållbar batterivärdeskedja i Europa, en roll som innebär både möjligheter och utmaningar.

För att Sverige ska kunna bidra är det viktigt att det finns en gemensam lägesbild och samverkan mellan olika aktörer inom batteriområdet. Sverige har potential att positionera sig som en ledande nation inom batteriteknologi.

Regeringen gav Energimyndigheten, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Naturvårdsverket ett uppdrag som de nu har redovisat – ”Utveckla samverkan för Sveriges del av en hållbar europeisk batterivärdekedja.” Den visar att det är viktigt att Sverige snabbt intensifierar sina insatser inom näringsliv och akademi för att kunna möta utmaningarna med hållbarhetsaspekter, materialförsörjning och kompetens.

Resultatet av nämnda redovisade regeringsuppdrag visar en gemensam lägesbild som utgör en grund för dialog och agerande. Eftersom utvecklingen inom elektrifiering är snabb och är konkurrensintensiv måste beslut som fattas vara välgrundade och man måste agera i takt med den snabba utvecklingen.

De instanser som tagit genomfört det nu aktuella uppdraget, hoppas att regeringen beslutar om ytterligare ett uppdrag för att fortsätta arbeta med samverkan och den gemensamma lägesbilden.