Att ställa klimatsmarta krav i upphandlingar kan vara utmanande. Att ställa klimatsmarta krav i upphandlingar kan vara utmanande.

Samarbete – ett verktyg för att skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor

Bygg- och anläggningsbranschen har en stor roll att spela i Sveriges klimatomställning. Enligt branschorganisationen Byggföretagen står branschen för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Med en målsättning att nå nettonoll till 2045 ställs höga krav på byggbranschen att utvecklas och genomföra fler hållbara byggprojekt. Ett verktyg är samarbetet mellan scania och Neste som har utvecklat ett digitalt verktyg som gör det möjligt för företag att följa upp om fordonsflottan kör på förnybara drivmedel.

Under våren 2023 genomförde Novus, på uppdrag av Neste, en undersökning med beslutsfattare inom byggbranschen. Fokusgrupperna visade tydligt att det finns en stor vilja inom branschen att göra omställningen till en mer hållbar produktion, men detta arbete försvåras på grund av att kraven på hållbarhet i upphandlingar är otydliga samt att det i många fall blir en prisfråga i stället för att premiera hållbara alternativ. Likaså nämndes bristen på konkreta uppföljningsmetoder vilket är helt avgörande för att se om hållbarhetskraven verkligen efterlevs.

Mot bakgrund av denna undersökning med fokusgrupper, har Neste sammanställt olika initiativ som finns inom hållbarhetsområdet.

Det finns redan i dag konkreta verktyg att ta till för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Trafikverket har i samarbete med Stockholm, Göteborg och Malmö tagit fram gemensamma miljökrav för alla entreprenadupphandlingar. Syftet är att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet av entreprenader och minska klimatpåverkan från transportsektorn i storstadsregioner.

Några som har varit framgångsrika i att implementera ett regelverk för upphandlingar som premierar och ställer krav på hållbara metoder är Tyresö kommun. De har i samband med upphandlingar av entreprenadtjänster satt konkreta krav på kvalitet och miljö. En del av dessa krav är specifikt inriktade på drivmedel och fordon. Under 2024 ska minst 70 procent av drivmedlen som används för att utföra entreprenadtjänster utgörs av förnybara drivmedel och 2025 ska det vara minst 95 procent.

Kommunen har även tydliga krav för uppföljning, som innebär att leverantörer kan behöva sammanställa använda drivmedelskvantiteter och fakturor/leverantörsstatistik måste kunna visa på förnybara drivmedel eller eventuell laddning av elfordon. Detta är ambitiösa mål som sätter tydliga förväntningar och skapar drivkraft för företag som konkurrerar om uppdrag. Något som fler borde ta efter.

Det finns också ytterligare sätt att följa upp ett företags klimatpåverkan. Organisationen Byggföretagen har utvecklat ett beräkningsverktyg för bygg- och anläggningssektorn för små och medelstora företag som vill beräkna sin årliga klimatpåverkan.

Syftet är att företag ska kunna kartlägga och beräkna de utsläpp som de har möjlighet att påverka. Beräkningsverktyget hjälper till att identifiera de största, och därmed mest väsentliga, källorna till växthusgasutsläpp för det enskilda företaget. Dessa innefattar resor och transporter, material, arbetsmaskiner och energiåtgång. Målet är att kartläggningen ska redovisa minst 80 procent av de klimatpåverkande delarna i verksamheten och ska kunna ligga till grund för fortsatta jämförelse när åtgärder sätts in för att minska klimatavtrycket.

En del i en hållbar omställning av bygg-och anläggningsbranschen är användningen av biodrivmedel. Fossilfritt Sverige lyfter fram ökad användning av förnybara drivmedel inom byggsektorn som en central del i klimatomställningen. I dag kör 97 procent av tunga lastbilar inom byggbranschen på fossil diesel.

Det har historiskt varit svårt att kontrollera om fordon verkligen tankas med hållbara drivmedel. I samarbete med Scania har Neste utvecklat ett digitalt verktyg som gör det möjligt för företag att följa upp om fordonsflottan kör på förnybara drivmedel. En lösning som nu gör att hållbarhetsansvariga kan följa utsläppen från fordon i realtid och i förlängningen kunna vidta åtgärder för att minska utsläppen. Målet är att nå klimatmålet och samtidigt kunna driva utvecklingen inom transport-och logistikbranschen att bli mer hållbar genom ökad spårbarhet.

För närvarande finns lösningen endast för Scanias lastbilsflotta, men ambitionen är att applicera tekniken i flera fordonstyper och andra företag i framtiden. Exempelvis skulle systemet kunna implementeras på arbetsmaskiner inom byggbranschen för att säkerställa att de tankas med förnybara drivmedel.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-14 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Anläggningsfordon Byggsektorn Entreprenad Förnyelsebar Energi Klimatneutralitet Klimatsmart Kommunen Neste Scania