Ändrade regler för typgodkännande

De nya homologeringsreglerna från 2018 har nu börjat implementeras. För att hjälpa påbyggare och vagnparksägare att förstå vad reglerna betyder för deras verksamhet går fordonstillverkaren IVECO ut och informerar om de nyligen införda kraven så att det blir enklare för kunden att navigera i det nya landskapet för fordonshantering.

Från och med 2018 har det skett betydande förändringar i regelverket för homologering, ungefär typgodkännande, av fordon inom EU. Dessa förändringar har framför allt fokuserat på att höja säkerhetsstandarderna och minska miljöpåverkan inom transportsektorn.

En central del av de nya Whole Vehicle Type Approval (WVTA). Reglerna är kraven på påbyggnader och modifieringar av fordon. Att få dessa certifierade och godkända enligt de nya standarderna inkluderar noggrannare granskning av materialval, konstruktionsstandarder och överensstämmelse med säkerhets- och miljökrav.

I ljuset av de senaste förändringarna i regelverket vill Iveco säkerställa att deras kunder är fullt informerade om vad dessa förändringar innebär.
– För åkeriägare är homologering avgörande eftersom det säkerställer att fordonen är lagliga att använda. Det är också direkt kopplat till säkerheten för både fordonet och alla som använder det, berättar Ken Martinsen, teknisk produktchef hos Iveco.

Genom att passera säkerhetstester garanteras att fordonet är konstruerat och utrustat på ett sätt som minimerar riskerna för olyckor och skador. För att våra kunder ska slippa bekymmer säkerställer Iveco att deras fordon alltid uppfyller nya regeluppdateringar, tack vare deras nära samarbete med påbyggare och leverantörer.

De nya reglerna kräver att fordonets sensorer ger från sig både en optisk signal och en ljudsignal när en annan trafikant, exempelvis en cyklist, är i närheten av fordonet.

WVTA-reglerna för homologering uppdaterades senast 2018 och har börjat att implementeras i år. De nya reglerna kan kännas svåra att förstå och därför arbetar Iveco på att göra det enkelt för sina kunder.

Iveco förstår att de nya homologeringsreglerna kan vara utmanande. Exempelvis kan ett fordon vara homologerat enligt EU-regler, men inte uppfylla specifika krav i ett visst land för att till exempel nyttja lokala viktregler eller undantas från vissa skatter. Detta kan skapa hinder för marknadsinträde och användning av vissa typer av fordon, även om de uppfyller EU-kraven.

Dessutom kan nationella regler ibland vara strängare än EU-kraven för att möta specifika nationella behov eller för att införa ytterligare säkerhets- eller miljökrav som anses nödvändiga på nationell nivå.
– På Iveco strävar vi efter att hjälpa våra kunder att anpassa sina fordon för att passa de nya kraven på både EU-nivå samt enligt nationella och skattemässiga regler, säger Ken Martinsen.

Av den anledningen utbildar Iveco påbyggarna så att de har den rätta kompetensen för att kvalitetssäkra sina byggnationer.
– Du behöver en partner som klarar av dokumentationsuppgiften som krävs av de nya reglerna och det hjälper vi också till med genom att erbjuda en grundlig utbildning för våra påbyggare så att de är redo att ta sig an uppgiften, säger Ken Martinsen.

Ett viktigt undergodkännande inom homologering är General Safety Regulation (GSR), som inför ett antal obligatoriska avancerade förarassistanssystem.

Utvecklingen lägger stor vikt vid att samarbetet med påbyggnadsleverantörer, som är medvetna om och följer de nya reglerna, fungerar så att man kan säkerställa att alla modifieringar uppfyller kraven.

För att kunden ska få lösningen som följer alla gällande regler samt är fördelaktigt både pris- och skattemässigt, är det viktigt att det görs anpassningar enligt kundens behov.
– Vi jobbar därför nära med våra påbyggare för att integrera påbyggnader på ett sätt som är sömlöst anpassat till fordonets design och prestanda. Detta säkerställer att fordonet uppfyller både fordons- och påbyggnadsstandarder på ett effektivt sätt, säger Ken Martinsen.

Inom de nya reglerna för homologering inom transportsektorn måste man även säkerställa att fordon uppfyller säkerhetsstandarder för att minimera olycksrisker och öka skyddet för passagerare, förare och andra trafikanter. Ett viktigt undergodkännande inom homologering är General Safety Regulation (GSR), som inför ett antal obligatoriska avancerade förarassistanssystem för att förbättra vägsäkerheten och etablera den rättsliga ramen för godkännande av automatiserade och helt förarlösa fordon i EU.

GSR är ett steg på vägen mot självkörande fordon. Utvecklingen startade med att man måste ha flera sensorer på fordonet. Det andra steget var att sensorerna skulle ge från sig specifika signaler med både ljud och ljus. Det tredje steget är att man har sensorer som ger från sig en signal, som dessutom ingriper i körstilen. Det vill säga, att om du till exempel kommer utanför filen kommer fordonet att räta upp sig självt. Det sista steget blir att du kan släppa ratten helt och bara säga var du ska och så kör fordonet dit.

Med den nya uppdateringen av reglerna är vi på steg två med att sensorn minst ska ge både en optisk signal och en ljudsignal. Det betyder att en lastbil inte bara har sensorer som meddelar att det finns en cyklist vid sidan av dig med hjälp av ljus eller bild, den ska också ge från sig ett ljud.
– Därför har vi utvecklat våra nya fordonsmodeller med säkerhet i fokus, så att de uppfyller de nya regeluppdateringarna i förväg, avslutar Ken Martinsen.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-05 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU GSR Iveco Ken Martinsen Optisk signal Trafiksäkerhet WVTA