"Vi är naturligtvis besvikna över beslutet", säger Scania. "Vi är naturligtvis besvikna över beslutet", säger Scania.

Scania förlorar överklagandet av kommissionens böter på 930 062 225 svenska kronor

EU-domstolen har avslagit Scanias överklagande av böter på över motsvarande 930 062 225 svenska kronor för kartellbildning mellan lastbilstillverkare där den svenska lastbilstillverkaren Scania hävdade att domstolen inte varit opartisk i det administrativa förfarandet och därmed bestred domstolens karaktärisering av den geografiska omfattningen av händelsen och hävdade att kommissionens befogenhet att ålägga böter var preskriberad.

Under flera år har överklagandet drivits i ärendena som rör kartellbildning mellan ett antal lastbilstillverkare. Scania har hela tiden hävdat att de inte varit en del av detta och överklagat.

Nu har EU-domstolen meddelat sitt beslut i Scanias överklagande och det är inte till Scanias fördel.

Scania ifrågasatte ett beslut av EU-kommissionen som fann att Scania AB, Scania CV AB och Scania Deutschland GmbH (enheter i Scania-koncernen) brutit mot EU:s lagar genom att delta i en kartell med konkurrenter från januari 1997 till januari 2011. Kartellen syftade till att begränsa konkurrensen på marknaden för medelstora och tunga lastbilar inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vilket ledde till att Scania ålades böter på motsvarande 930 062 225 svenska kronor.

Tribunalen hade tidigare avvisat Scanias försök att ogiltigförklara kommissionens beslut och Scania överklagade denna dom till EU-domstolen.

Domstolen fastställde dock tribunalens beslut och fastställde de böter som ålagts Scania.

Domstolen avfärdade Scanias argument att tribunalen inte bedömde huruvida det administrativa förfarandet var förenligt med opartiskhetsprincipen. Den fann att kommissionens användning inte i sig väckte farhågor om opartiskhet eftersom det saknades några andra objektiva bevis som Scania lagt fram.

Domstolen betonade att Scania inte hade tillhandahållit objektiv bevisning för att ifrågasätta tribunalens slutsatser.

Slutligen noterade EU-domstolen att överträdelsen i fråga, baserat på sin analys, avslutades den 18 januari 2011. Följaktligen började den femåriga preskriptionstiden för utdömande av böter först från detta datum och kommissionens befogenhet att ålägga böter ansågs inte preskriberat.

En kort sammanfattning avlastbilskartellen
Lastbilskartellskandalen går tillbaka till 2016 då EU-kommissionen fann att MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco och DAF hade brutit mot EU:s regler. Dessa tillverkare samarbetade i 14 år för att fastställa lastbilspriser och föra över kostnaderna för att följa strängare utsläppsregler.

Alla företagen erkände sin inblandning och gick med på att lösa fallet.

Överträdelsen omfattade hela EES och varade i 14 år från 1997 till 2011, då kommissionen genomförde oannonserade inspektioner hos företagen.

Som kommissionen förklarade i sitt pressmeddelande från 2016, hölls möten på högre chefsnivå mellan 1997 och 2004, ibland vid tillfällen som mässor och andra eveneamng. Detta kompletterades med telefonsamtal. Från 2004 och framåt organiserades kartellen genom lastbilstillverkarnas tyska dotterbolag där deltagarna i allmänhet utbytte information via nätet.

Under de 14 åren har diskussionerna mellan företagen omfattat samma ämnen, nämligen de respektive ”bruttolistprishöjningarna”, tidpunkten för införandet av ny utsläppsteknik och överföringen av kostnaderna för utsläppsteknikerna till kunderna.

2016 utdömde kommissionen rekordböter på motsvarande cirka 33 029 872 433 svenska kronor.

Böterna fördelades enligt följande:
Volvo fick böter om motsvarande cirka 7 561 365 400 svenska kronor
Daimler fick böter om motsvarande cirka 11 285 480 000 svenska kronor
Iveco fick motsvarande cirka 5 585 025 600 svenska kronor
DAF fick böter om motsvarande 8 496 008 640 svenska kronor

MAN bötfälldes inte eftersom de avslöjade kartellens existens för kommissionen och därför tilldelades den 100 procents nedsättning både enligt meddelandet om samarbete och förlikningsmeddelandet.

Men Scania, tillsammans med de andra tillverkarna, beslutade att inte lösa kartellärendet med kommissionen varför kommissionens undersökning av Scania genomfördes enligt standardkartellförfarandet och beslutet landade i september 2017 i att Scania skulle betala de ålagda böterna.

Vi kontaktar Scania för att få kommentarer till utfallet och Scanias presschef kommenterar.
– Under hela processen har vår uppfattning varit att vi följt EU-lagstiftningen vilket också var anledningen till att vi beslutade att överklaga. Vi är naturligtvis besvikna över beslutet. EU-förordningarna kräver att företag betalar böterna innan den slutliga domen och Scania betalade därför dem under 2022. Vi gjorde en avsättning pi 2021 års resultat. Domen kommer därmed inte att påverka varken vår likviditet eller resultat, avslutar Scanias presschef.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-02 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Böter DAF Daimler EU-gomstolen EU-kommissionen Iveco Kartellbildning MAN Renault Scania Volvo