"Vi välkomnar ambitionsnivån att återta hela underhållsskulden på väg", säger Peter Svensson, teknik och infrastruktur på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Sveriges Åkeriföretag.. "Vi välkomnar ambitionsnivån att återta hela underhållsskulden på väg", säger Peter Svensson, teknik och infrastruktur på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Sveriges Åkeriföretag..

SÅ: Säkra infrastrukturen för samhällets transportbehov

Sveriges Åkeriföretag har svarat på inriktningsunderlaget för infrastrukturplanering för perioden 2026–2037. För samhällets transportbehov är en fungerande infrastruktur avgörande och utgör en viktig del i omställningen och för att skapa förutsättningar för ökad transporteffektivitet.

Samhället står inför utmaningar som klimatförändringar och säkerhetspolitiska hot vilket kräver att infrastrukturen anpassas för att klara av allt från extremväder till geopolitiska spänningar men också anpassas till transportsektorns omställning till fossilfrihet.

Omvärldsläget påverkar samhället och vår beredskap och det finns ett ökat behov av transporter.
– En logistik och drift som effektivare hanterar varuflöden i hela Sverige året runt kräver en förbättrad väginfrastruktur, säger Peter Svensson, teknik och infrastruktur på Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges infrastrukturplanering har en avgörande inverkan på svensk konkurrenskraft. För närvarande genomgår vi en period av tillväxt och nyindustrialisering, särskilt i de norra regionerna. Denna tillväxt medför ett ökat behov av transportinfrastruktur för att hantera den ökande rörligheten av varor och tjänster, både inom landet och över gränserna.

Den nuvarande infrastrukturen är kraftigt eftersatt.
– Vi välkomnar ambitionsnivån att återta hela underhållsskulden på väg och anser att den högsta ramfördelningen är en miniminivå och behöver stärkas ytterligare, säger Peter Svensson.

Det är av stor vikt att investeringarna görs på ett effektivt sätt för att maximera så mycket infrastruktur som möjligt per investerad krona. Därför bör regeringen fortsatt styra och följa upp mot kostnadseffektiva investeringar inom ramen för nationell plan och utvärdering att beräknad samhällsnytta uppnås.

Peter Svensson avslutar.
– Kommande investeringar och underhåll behöver effektiviseras med nya metoder och digitalisering där framtidens teknik och behov tas hänsyn till. Uppföljning som ger en bättre kostnadskontroll ska vara självklart.