Färre mil körda med svenskregistrerade tunga fordon. Foto: Mostphotos. Färre mil körda med svenskregistrerade tunga fordon. Foto: Mostphotos.

Svenska tunga lastbilar körde färre mil 2023

Efter uppgångar under 2021 och 2022 föll trafikarbetet, det vill säga i totalt antal körda kilometer, tillbaka under 2023. Under 2023 minskade de svenskregistrerade tunga lastbilarnas körda kilometer inrikes med 8 procent, från 3,39 till 3,11 miljarder kilometer. Färre transporter med jord, sten och grus bidrog till minskningarna. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar.

Trafikanalys ser relativt stora minskningar i både körda kilometer med och utan last och i transportarbetet mätt i tonkilometer. Det kan vara ett tecken på en sämre konjunktur för transportnäringen på samma sätt som i den allmänna efterfrågan på varor.
– Studerar man varuslag ser man att det är stora nedgångar i ”jord, sten och sand”, vilket till stor del är kopplat till byggbranschen, säger Henrik Petterson som är statistiker på Trafikanalys.

Inrikestrafiken stod för 99 procent av samtliga transporter och total godsvikt samt för 95 procent av körda kilometer och transportarbetet, det vill säga tonkilometer, för svenskregistrerade tunga lastbilar 2023. Övriga 1 respektive 5 procent bestod av transporter i utrikes trafik, det vill säga svenska lastbilars trafik mellan Sverige och andra länder.

Totala transportarbetet minskade med 11 procent till 42,4 miljarder tonkilometer och antal körda kilometer från 3,55 till 3,28 miljarder kilometer. Körda kilometer inrikes minskade med 8 procent till 3,11 miljarder, varav inrikes yrkesmässig trafik med last med 7 procent till 2,35 miljarder och inrikes yrkesmässig trafik utan last med 11 procent till 0,47 miljarder. Av totalt körda kilometer gick 83 procent med last och resterande 17 procent utan last.

Bland varugrupperna bidrog minskad efterfrågan på jord, sten och sand med stora nedgångar i lastbilsbilstransporterna. Transporterad godsmängd för varuslaget i inrikes trafik minskade med 25 procent till 116 miljoner ton. Det motsvarar nivåerna varuslaget hade för sju år sedan. Även transportarbete, körda kilometer och antal transporter inrikes med jord, sten och sand minskade med 22–25 procent under år 2023.

Den officiella statistiken om lastbilstrafik med svenskregistrerade lastbilar bygger på en urvalsundersökning som sedan räknas upp till uppskattade totalnivåer för trafik och transporter. I statistiken Lastbilstrafik fångas svenskregistrerade lastbilar med en maxlastvikt om minst 3,5 ton. Dessa fordon kallas i detta pressmeddelande för tunga lastbilar.

Bilden nedan visar utvecklingen. Den legala definitionen på tung lastbil är en totalvikt över 3,5 ton. Statistiken Lastbilstrafik täcker därmed i sin målpopulation in ungefär 90 procent av alla svenskregistrerade tunga lastbilarna; det är alltså de lättaste tunga lastbilarna som inte ingår. I körda kilometer och tonkilometer räknas hela sträckan in och inte enbart sträckan på svensk mark. Jämförelser avser 2023 mot 2022 om inget annat anges.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-15 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Svenska Lastbilar Tonkilometer Trafikanalys