Oscar Hyléen, vd Sveriges Åkeriföretag, vill se en mer markerad efterfrågan och betalningsvilja för hållbara transporter från transportnäringens kunder. Oscar Hyléen, vd Sveriges Åkeriföretag, vill se en mer markerad efterfrågan och betalningsvilja för hållbara transporter från transportnäringens kunder.

Efterfrågan och betalningsviljan ökar för fossilfritt

Enligt den senaste Åkeribarometern från Sveriges Åkeriföretag står åkerinäringen inför flera utmaningar i sin omställning till fossilfrihet. Trots ökad medvetenhet är betalningsviljan och efterfrågan från kund för fossilfria transporter fortsatt låg, vilket hämmar investeringar i hållbara alternativ.

Undersökningen, som genomförs två gånger per år, ger insikter i konjunkturläget och branschens omställning till fossilfrihet. Den senaste rapporten visar att efterfrågan på fossilfria transporter förväntas öka, men företag ser utmaningar på vägen.

Åkerinäringen har under åren varit duktiga på att investera i den senaste tekniken vad gäller Euroklasser men de investeringar som nu behöver göras med ny teknik ställer helt andra krav genom hela kedjan.

Sveriges Åkeriföretag ser en allt starkare vilja i åkerinäringen att ställa om till fossilfria drivmedel. För det krävs nära samverkan mellan företag, kunder och beslutsfattare i samhället. En trovärdig och offensiv utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel och en prioritering av effekt i elförsörjningen, är centralt.
– Men vi behöver även se en mer markerad efterfrågan och betalningsvilja för hållbara transporter från transportnäringens kunder, för att viktiga omställningsinvesteringar ska kunna ske, säger Oscar Hyléen, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Nyckelresultat från Åkeribarometern kring omställning
• Efterfrågan på fossilfria transporter: 2 % av företagen rapporterar en betydande ökning under de senaste sex månaderna, medan 21 % ser en ökning och 52 % uppger oförändrad efterfrågan. Trots detta tror endast 3 % att efterfrågan kommer att öka betydligt under de kommande sex månaderna, och 17 % förutser en ökning.

• Betalningsviljan: Endast 5 % av företagen bedömer kundernas betalningsvilja för fossilfria transporter som god eller mycket god, medan 48 % anser att den är dålig och 23 % mycket dålig. Detta påverkar företagens förmåga att investera i hållbara transportlösningar.

• Investeringar i fossilfria fordon: 7 % av företagen har redan beställt elfordon, 56 % har inga planer på att investera i dagsläget. När det gäller gasdrivna fordon har 10 % redan beställt, 65 % har inga planer på att beställa. Vi ser dock att viljan finns och intresset ökar från åkeriföretagen.

• Möjlighet till fossilfrihet: Med dagens förutsättningar tror 30 % av företagen att de kommer att kunna bli fossilfria. För att nå målet om fossilfrihet krävs en betydande ökning i efterfrågan och betalningsvilja från kunder, konkurrenskraftiga priser på alternativa drivmedel och fordon, samt en utbyggnad av tankinfrastruktur och ökad räckvidd för elfordon.

Sveriges Åkeriföretag fortsätter att följa utvecklingen genom Åkeribarometern och uppmanar till gemensamma insatser. Med rätt stöd och samverkan kan vi nå en hållbar och fossilfri åkerinäring.