Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Svenska tunga lastbilar körde fler kilometer 2022 – Tomkörningar ökar mest

Trafikarbetet, det vill säga totalt antal körda kilometer, fortsätter att öka och är det högsta sedan 2012. Under 2022 ökade de svenska tunga lastbilarnas körda kilometer inrikes med åtta procent. Antalet körda kilometer inrikes med svenskregistrerade tunga lastbilar ökade från 3,16 miljarder till 3,39 miljarder under 2022. Vikten av det transporterade godset var däremot i paritet med 2021. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar.

– Inrikestrafiken med svenskregistrerade tunga lastbilar ökade 2022 jämfört med 2021. Procentuellt var det antalet körda km utan last som ökade mest och det var kvartalen 1 och 4 som bidrog till denna ökning, jämfört med motsvarande kvartal 2021. Minskningen kan bero på det försämrade ekonomiska läget. När ekonomin har gått nedåt, som den gjorde kvartal 1 och 4, har uppdragen blivit färre för vissa åkare. Då kan det vara svårare att samlasta och planera effektiva logistikrutter. Det ger både fler transporter utan last och fler kilometer utan last på vägarna och i statistiken, säger Björn Tano, statistiker på Trafikanalys.

Inrikes trafik stod för 99 procent av samtliga transporter och total godsvikt samt för 96 procent av körda kilometer och transportarbetet, det vill säga tonkilometer, för svenskregistrerade tunga lastbilar 2022. Övriga 1 respektive 4 procent bestod av transporter i utrikes trafik.

Totalt antal transporter, lastad godsmängd samt transportarbete var i paritet med 2021, punktskattningarna för 2022 var 43 miljoner transporter med 477 miljoner ton last samt 48 miljarder utförda tonkilometer.

Däremot ökade körda kilometer från 3,35 miljarder till 3,55 miljarder kilometer. Körda kilometer inrikes ökade med 8 procent till 3,39 miljarder, varav inrikes yrkesmässig trafik med last med 6 procent till 2,54 miljarder och inrikes yrkesmässig trafik utan last med 17 procent till 0,53 miljarder.

Kvartal 1 och kvartal 4 var de kvartal där de inrikes körningarna utan last ökade tydligt och signifikant.

Lastbilstransporter med svenskregistrerade tunga lastbilar. Index (2012 = 100) för godsmängd i ton, tonkilometer, antal transporter samt körda kilometer. Åren 2012–2022.

Den officiella statistiken om lastbilstrafik med svenskregistrerade lastbilar bygger på en urvalsundersökning som sedan räknas upp till uppskattade totalnivåer för trafik och transporter.

Trafikanalys skriver i ett pressmeddelande att man i statistiken Lastbilstrafik fångar svenskregistrerade lastbilar med en maxlastvikt om minst 3,5 ton. Dessa fordon kallas i detta pressmeddelande för tunga lastbilar”.

Den legala definitionen på tung lastbil är en totalvikt över 3,5 ton. Statistiken Lastbilstrafik täcker därmed i sin målpopulation in ungefär 90 procent av alla svenskregistrerade tunga lastbilarna; det är alltså de lättaste tunga lastbilarna som inte ingår. I körda kilometer och tonkilometer räknas hela sträckan in och inte enbart sträckan på svensk mark.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om lastbilstrafik.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-16 08:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Statistik Trafikanalys Trafikarbete