Biodrivmedel finns här och nu

I en guide som visar hur åkerier drastiskt kan minska sina utsläpp genom att använda förnybara drivmedel, lyfts biodrivmedel som exempelvis HVO fram som mycket viktig. Både för att biodrivmedel är väl beprövade och kostnadseffektiva till skillnad mot ellastbilar som idag fortfarande kräver en större ekonomi att satsa på.

Zemo Partnership har publicerat en guide, Renewable Fuels Guide, som visar åkerier hur de drastiskt kan minska sina utsläpp och bränslekostnader och attrahera nya klienter genom att använda förnybara bränslen med låga koldioxidutsläpp.

Bränslen som tas upp i guiden inkluderar biodiesel, förnybar diesel, biometan och biopropan där varje avsnitt ger en översikt över Storbritanniens marknad för förnybara bränslen och fallstudier från åkerier som använder förnybara bränslen. Även om det initialt handlar om Storbritannien, är guiden aktuell även för andra länders åkerier.

Guiden visar också bränslenas växthusgasutsläppsprestanda och primära hållbara råvaror samt inkluderar operativ information inklusive offentlig och depåbaserad infrastruktur för tankning, såväl som finansiell information. Dessutom listar guiden tunga fordonstillverkares motormodeller som är godkända för att köras på höginblandning av biodiesel som B20 och B30 och förnybar diesel som HVO.

Det pekas på forskning gjord av Zemo Partnership som visar att växthusgasutsläppen från Storbritanniens tunga lastbilar kan minskas med ytterligare 46 miljoner ton under de kommande sju åren (2030) motsvarande 4 procent av alla vägtransporters växthusgasutsläpp om ett genomsnitt på 30 procent förnybara bränslen, såsom biodiesel med hög blandning, förnybar diesel eller biometan, användes i den befintliga lastbilsflottan.

I guiden tillägger man att: ”Betydande utsläppsbesparingar kan uppnås fram till – och kommer att behövas långt efter 2040 om den kvarvarande diesellastbilsflottan skulle introducera förnybara bränslen i stor skala.”

Läs hela artikeln här och vill du ladda ner guiden finner du länk till det här.