Genrebild, Proffs/arkiv. Genrebild, Proffs/arkiv.

Nu stärks skyddet för den som skadas i trafiken

Regeringen har beslutat om en proposition som innebär ett ökat skydd för den som skadas i trafiken. Det innebär bland annat att de flesta elsparkcyklar blir trafikförsäkringspliktiga. Dessutom garanteras personer som har skadats i trafiken ersättning även om trafikförsäkringsgivaren går i konkurs. Förslagen genomför ett EU-direktiv på området.

Nu inför regeringen en trafikförsäkringsplikt för elsparkcyklar. Antalet skador med elsparkcyklar har ökat under de senaste åren och regeringen ser därför behovet att skärpa reglerna och främja en säkrare användning.
– Dessutom ska personer som färdas i trafiken inte riskera att stå utan ersättning, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

I november 2021 antogs ett EU-direktiv som innehåller nya regler om den obligatoriska trafikförsäkringen inom EU. Direktivet syftar till att öka skyddet för de som skadas i trafiken, bland annat genom att fler får rätt till ersättning ur försäkringssystemet.

För att genomföra EU-direktivet i svensk lag föreslår regeringen bland annat följande:
Trafikskadelagens tillämpningsområde utvidgas så att även flertalet elspark¬cyklar och vissa andra eldrivna cyklar utan pedaler omfattas av kravet på trafikförsäkring (se faktarutan).
Ett så kallat insolvensgarantisystem införs. Personer som färdas i trafiken ska ha en heltäckande försäkring och inte riskera att stå utan ersättning. Insolvensgarantisystemet säkerställer att en person som skadats får ersättning även om hans eller hennes trafikförsäkringsgivare går i konkurs.
Det högsta ersättningsbeloppet som kan betalas från en motortävlings¬försäkring höjs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 december 2023, förutom bestämmelserna om det nya insolvensgarantisystemet. De föreslås i stället träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Fakta om Trafikförsäkringsplikt
Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för motordrivna fordon. Försäkringen ger ersättning för skador som uppkommer i följd av trafik med ett sådant fordon.

Det är fordonets ägare som ska teckna försäkringen. Utöver de fordon som redan är motordrivna ska följande fordon anses som ett sådant fordon i försäkringssammanhang: ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning, om det är konstruerat för en hastighet som överstiger 20 km/h. – ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning, om det är konstruerat för en hastighet som överstiger 14 km/h och har en nettovikt som överstiger 25 kg. En elscooter, en elsparkcykel eller ett självbalanserande fordon kan vara ett sådant fordon.