Här rullar en av Axfoods laddhybrider. Här rullar en av Axfoods laddhybrider.

Axfood fasar ut fossilt bränsle på två år

Att reduktionsplikten sänktes vid årsskiftet innebär att de klimatpåverkande utsläppen från transporter enligt Axfood ökar kraftigt. Axfood väljer därför att skruva upp tempot för utfasning av fossila drivmedel. Under en tvåårsperiod ska både bolagets egna och inhyrda transporter mellan lager och butiker övergå till att köras på förnyelsebart drivmedel eller el, fem år tidigare än planerat. Satsningen leder till att utsläpp motsvarande drygt 37 000 ton CO2e per år förhindras.

Miljöpolitiken försvårar just nu näringslivets hållbara omställning, menar Axfood.
– Att reduktionsplikten sänkts gör att de klimatpåverkande utsläppen från transporter ökar, samtidigt som det fördyrar verksamheten för alla företag som har siktet inställt på att ställa om för att gynna såväl klimatet som den egna konkurrenskraften, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

För att minska de klimatpåverkande utsläppen från transporter har Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag, under de senaste åren successivt minskat andelen fossila drivmedel med mål om nettonollutsläpp till 2030. Nu ökas utfasningstakten av fossila bränslen rejält till förmån för mer förnyelsebara drivmedel såsom biogas, RME och HVO, samtidigt som en större del av fordonsflottan elektrifieras.

Axfood var tidigt ute med satsningar på utveckling av fordonsflottan, men även för att tillsammans med andra aktörer driva på för en utvecklad infrastruktur för elektrifiering, säger Hans Bax, vd för Dagab.
– Vår utökade investering i förnyelsebart och el är därför en tydlig signal till marknaden om att vi växlar upp hållbarhetsarbetet ytterligare, säger han.

286 tunga och lätta lastbilar ingår i dag i Dagabs fordonsflotta. Ungefär hälften av transporterna mellan koncernens lager och butiker, såsom Willys och Hemköp, sker dock med inhyrda transporter. Dessa transporter är i dag en av de allra största utsläppsposterna och ett omfattande omställningsarbete pågår tillsammans med åkerierna.

I stället för att vänta skyndar Axfood nu på användningen av förnyelsebara drivmedel och el för såväl egna som inhyrda transporter.
– Det kommer att kraftig påverka vår utsläppskurva redan under det här året genom minskad klimatpåverkan, säger Åsa Domeij.

För att sprida risker och möjligheter på en snabbt föränderlig marknad har Dagab under flera år valt att investera i en diversifierad fordonsflotta med olika typer av lastbilar och drivmedel. På så sätt har fordonsinvesteringarna även kunnat bidra till nya och innovativa fordonstyper, produktion av hållbara drivmedel och infrastruktur som driver på mot en grön omställning.

En ambitiös satsning görs även på att i snabb takt elektrifiera delar av fordonsflottan. 2021 togs den första helelektriska tunga lastbilen i drift och året efter utökades flottan med ett 64-ton tungt ellastbilsekipage. Idag finns totalt tre tunga ellastbilar i lastbilsflottan, som successivt ska utökas med fler elfordon.
– Vi gör en satsning på elektrifierade varutransporter under de närmaste åren. Det är ett viktigt led i strävan efter mer hållbara transporter och en verksamhet med nettonollutsläpp, säger Hans Bax.

Utsläppen motsvarande drygt 37 000 ton CO2e per år som förhindras omfattar de klimatpåverkande utsläppen från egna och lejda transporter mellan Axfoods lager och butiker motsvarade 37 336 CO2e under 2023.