Vägtrafikens utsläpp i princip oförändrad 2023

Preliminära siffror visar att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken var i princip oförändrade under 2023 jämfört med 2022. Under 2023 blev fordonsflottan något mer elektrifierad och energieffektiv, men trafiken ökade något vilket tog ut effektiviseringseffekten.

Andelen biodrivmedel och el inom vägtrafiken var ungefär densamma 2023 som 2022 om cirka 31 procent. Biodrivmedelsmängden var i princip oförändrad då reduktionsplikten för 2023 var densamma som 2022, medan elanvändningen ökade något. Detta ledde sammanlagt till i princip oförändrade utsläpp. Året innan var utsläppsminskningen 12 procent för vägtransporter.

Från 1 januari 2024 sänktes reduktionsplikten för bensin och diesel från 7,8 procent respektive 30,5 procent till 6 procent för både bensin och diesel. Utsläppen kommer därför att öka under året.

– Våra scenarier visar tydligt att det krävs både en fortsatt elektrifiering, effektivisering och en ökad biodrivmedelsandel för att nå målen. Enbart elektrifiering räcker inte, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

Trafikverket bedömer att det svenska målet om minst 70 procents minskning av transportsektorns utsläpp inte nås till 2030 med dagens användning av biodrivmedel. Målet omfattar inrikes transporter exklusive inrikes flyg. Gapet till att nå Sveriges EU-åtagande inom ESR i perioden fram till och med 2030 är också betydande.

Fakta EU:s klimatmål och Sveriges åtagande:

  • Utsläpp från förbränning av fossila drivmedel från den svenska vägtrafiken regleras bland annat genom EU:s ansvarsfördelningsförordning (ESR) där även till exempel jordbruket ingår.
  • Genom ESR tilldelas varje medlemsstat under åren 2021–2030 en årlig utsläppskvot för hela perioden och om vi inte når det får vi betala böter.
  • Sveriges tilldelning 2030 motsvarar en minskning med 50 procent jämfört med de svenska ESR–utsläppen 2005.
  • Till detta finns även flexibilitetsmekanismer med möjlighet att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i andra sektorer och länder.

Läs mer på Trafikverkets hemsidaklicka här!

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-29 08:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Statistik Trafikverket Utsläpp