Ändringar av vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet till ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgifter för tunga godstransporter vid användandet av vissa vägar, eurovinjettsamarbetet. I samarbetet deltar Sverige, Danmark, Nederländerna och Luxemburg. Riksdagen att sade ja till regeringens förslag om att godkänna ett protokoll om ändringar i samarbetsavtalet för eurovinjettsamarbetet.

Riksdagen godkände också regeringens förslag om ändringar i lagen om vägavgift för vissa tunga fordon och i vägtrafikskattelagen. Beslutet innebär bland annat att vägavgifterna höjs och differentieras och att fordonsskatten ändras för vissa fordon. Riksdagen bestämde att det är regeringen som får besluta när de nya reglerna ska börja gälla.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att godkänna protokollet om ändring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar.
Utskottet ställer sig vidare bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om vägavgift för vissa tunga fordon och i vägtrafikskattelagen. Ändringarna innebär bland annat att vägavgifterna höjs och differen¬tieras i enlighet med vad som överenskommits och att fordons¬skatten ändras för vissa fordon till följd av att vägavgiftsplikten utvidgas.

Propositionen föreslår att ”vägavgifterna höjs och differen¬tieras i enlighet med vad som överenskommits samt att det införs vissa kompletterande regler för förfarandet. I propositionen föreslås vidare ändringar av fordonsskatten för vissa fordon till följd av att vägavgiftsplikten utvidgas.”

Eurovinjettdirektivets tillämpningsområde har genom de beslutade ändringarna utvidgats från att omfatta fordon för godstransporter på väg med en högsta tillåten bruttovikt av mer än 3,5 ton till att även bland annat omfatta lätta fordon och andra tunga fordon än godsfordon.

Möjligheten att under vissa förutsättningar endast ta ut vägavgift för tunga godsfordon med en högsta tillåten bruttovikt på minst 12 ton upphör den 26 mars 2027. I det ändrade direktivet har det även införts en skyldighet för EU:s medlemsstater att differentiera vägavgifter för tunga fordon utifrån koldioxidutsläpp.

Eurovinjettdirektivet innehåller ett flertal möjligheter till undantag från avgiftsplikt. I samband med ändringarna i direktivet har ytterligare några möjligheter till undantag tillkommit.
Eurovinjettdirektivet innehåller även regler om hur vägavgiftens storlek för olika tidsperioder ska förhålla sig till varandra.

Av det ändrade eurovinjett¬direktivet följer att vägavgift ska tas ut för perioder om en dag, en vecka, en månad och ett år. Månadsavgiften ska inte överstiga 10 procent av årsavgiften, veckoavgiften ska inte överstiga 5 procent av årsavgiften och dagavgiften ska inte överstiga 2 procent av års¬avgiften.

De stater som deltar i eurovinjettsamarbetet och därmed utgör avtalsparter inom samarbetet, har genom samarbetsavtalet folkrättsligt förpliktat sig gentemot varandra att ta ut vägavgift enligt avtalets bestämmelser.

Regeringen föreslår även att vägavgiftsplikten ska utvidgas den 26 mars 2027 till att omfatta:
Motorfordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton
Motorfordonskombinationer med sådana fordon
Motorfordonskombinationer där motorfordonet har en totalvikt på högst 3,5 ton samt anordning för påhängsvagn om motorfordons¬kombinationens totalvikt överstiger 3,5 ton

Vägavgiften för dessa fordon ska vara en tredjedel lägre än för övriga fordon. Ett undantag från vägavgiftsplikt föreslås införas för utsläppsfria fordon som har en totalvikt på högst 4, 25 ton.

Fordonsskatten för tunga lastbilar som kan drivas med dieselolja föreslås sättas till:
300 kronor per år för lastbilar utan draganordning
300 kronor per år för lastbilar med annan draganordning än för påhängs¬vagn
1 000 kronor per år för lastbilar med anordning för påhängsvagn

Lagändringarna föreslås träda i kraft de dagar regeringen bestämmer.

Vill du ta del av skatteutskottets hela betänkande, finner du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-17 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Betänkande EU Eurovinjett Lastbilar Lätta lastbilar Proposition Regeringen Utskott Vägavgift