EU måste garantera rörelsefrihet i krisläge

Europaparlamentets omröstning den 18 juli kommer att bidra till att bevara den fria rörligheten för människor och varor i EU i händelse av framtida nödsituationer. Restriktioner för mobilitet och logistiktjänster måste till varje pris undvikas.

Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) som ansvarigt för den lagstiftande tillsynen och granskningen av EU:s regler om den inre marknaden, röstade den 18 juli om EU-kommissionens föreslagna instrument för nödsituationer för den inre marknaden (SMEI). Detta har sin grund i EU:s nödåtgärder som höll igång varuflödet under covid-19-pandemin.

I september 2022 föreslog Europeiska kommissionen SMEI att se till att EU är bättre rustat att hantera framtida storskaliga kriser. SMEI är utformat för att säkerställa handel mellan medlemsstater och tillhandahållande av väsentliga varor och tjänster.

Raluca Marian, IRU Director EU Advocacy sade: ”Europaparlamentets IMCO-kommitté erkänner med rätta den viktiga funktionen av den fria rörligheten för varor och tjänster, särskilt på väg. Under covid-19 var det främst vägtransporter som höll den inre marknaden att fungera.” Marian säger vidare att alla begränsningar av den fria rörligheten för varor och passagerare under en nödsituation till varje pris måste undvikas. ”Att hålla gränser och försörjningskedjor öppna, samt att säkerställa tillgången på produkter och tjänster, är av grundläggande betydelse.” Parlamentet och rådet måste se till att nödmekanismen är effektiv och uppmuntrar en samordnad strategi från medlemsstaterna och kommissionen, tillade hon.

Rådets och IMCO:s ståndpunkter skiljer sig avsevärt från kommissionens ursprungliga förslag eftersom de strävar efter att behålla rådets förordning (EG) nr 2679/98 om den inre marknadens funktion i förhållande till den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna. Enligt båda texterna kommer SMEI att ha tolkningsföreträde vid eventuella konflikter mellan den förordningen och den föreslagna SMEI-förordningen.

Hur denna samexistens ska upprätthållas återstår att se. En positiv punkt i rådets ståndpunkt är att det behåller ett instrument för att ta itu med småskaliga hinder för den fria rörligheten för varor. ”Naturligtvis bör rådet och Europaparlamentet, när de intar denna ståndpunkt, också åta sig att göra förordning nr (EG) 2679/98, vanligen kallad ”jordgubbsförordningen”, till ett effektivare instrument än det är i dag”, säger Raluca Marian.

Texten som antogs i omröstningen den 18 juli i Europaparlamentets IMCO-utskott, kommer nu att gå till en plenaromröstning i Strasbourg och troligen äga rum i september. Kort därefter inleds trepartsförhandlingar med rådet.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-20 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Covid EU EU Rådet EU-kommissionen Fri Rörlighet Godstransport IRU Nödsituation Plenar Raluca Marian