Så här glad var man när det var premiär för Iveco eDaily. Får regeringens stöd till inköp av sådana fordon gehör, lär leendet inte bli mindre. Så här glad var man när det var premiär för Iveco eDaily. Får regeringens stöd till inköp av sådana fordon gehör, lär leendet inte bli mindre.

Statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar

Regeringen har skickat ut ett förslag på remiss rörande nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon.

När regeringen skickar ut en remiss görs det till flera olika instanser och myndigheter som kan beröras av innehållet. För den aktuella remissen KN2023/04268 återfinns bland de 30 instanserna exempelvis stora fordonstillverkare, drivmedelsproducenter, företagarorganisationer och miljöorganisationer som får lämna synpunkter.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Remissvaren ska ha kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 29 november 2023.