Västhamnens Containerterminal och Energihamn i röd markering är nu ett civilt skyddsobjekt. Västhamnens Containerterminal och Energihamn i röd markering är nu ett civilt skyddsobjekt.

Helsingborgs Hamn nu civilt skyddsobjekt

I syfte att höja säkerheten ansökte Helsingborgs Hamn om att göra containerterminalen och Energihamnen till skyddsobjekt vilket Länsstyrelsen tillstyrkt och nu beslutat. Som civilt skyddsobjekt har Helsingborgs Hamn ett förbättrat juridiskt skydd mot sabotage, terrorism, rån och spioneri från och med den 11 april 2024.

Tullverket uppskattar att 100–150 ton narkotika smugglas in i Sverige varje år och att Skåne är den enskilt största porten in till Skandinavien. Öresundsbron och Skånes hamnar identifieras som de främsta vägarna in i Sverige. Under 2023 gjorde Tullverket rekordbeslag av droger.

Helsingborgs Hamn har återkommande utpekats som den största inkörsporten. En person står även åtalad för att ha möjliggjort att droger hämtats ur containers i Helsingborgs Hamn.

Det har och är i viss mån fortfarande, tämligen lätt att som obehörig skaffa sig tillträde till hamnområdet vilket inte bara underlättar drogsmuggling, men ökar även risken för exempelvis terrordåd.

Nu har hamnen beviljats status som civilt skyddsobjekt och det innebär att obehöriga inte har tillträde, ett så kallat tillträdesförbud. Tillträdesförbudet omfattar även obemannade farkoster som exempelvis överflygning med drönare. I hamnens fall kommer det också innebära ett förbud mot dykning, bad och fiske.

Nu införs en rad åtgärder i Helsingborgs Hamn som exempelvis förstärkt fysiskt skydd, utbildning och skyltning. Men för den som har behörigt ärende i hamnen kommer det inte innebära någon större skillnad då tillträde till området är kontrollerat, reglerat och behovsstyrt sedan många år enligt ISPS-regelverket.

Helsingborgs Hamn är en strategiskt viktig transportnod, en samhällsviktig verksamhet, ett riksintresse och viktig för Sveriges funktionalitet. Hamnen har avgörande betydelse för att industri, näringsliv och konsumenter får sina behov av trygga, säkra och effektiva transporter tillgodosedda. Hamnens verksamhet och funktion är också av stor betydelse för Sveriges säkerhet och försvar samt NATO medlemskap. Att stärka hamnsäkerheten ytterligare är en naturlig del av arbetet med civilt försvar.

Transportarbetet som hamnen gör är en del av den långa kedjan från avsändare till mottagare där godset under resan omlastas mellan sjö, väg och järnväg. Då hamnen är en gränsöverskridande punkt för godset är det här smuggling kan ske.

Godset som transporteras via världens hamnar är till största delen legalt gods, men transporten kan tyvärr också innehålla illegalt gods. Transportinfrastrukturer och delar av transportkedjor är av stort intresse för organiserad brottslighet som vill använda världens logistikkedjor för att uppfylla sina mål. Att smuggla narkotika är ett exempel på sådana mål.

Smuggling skapar utmaningar för hela samhället och det påverkar ofta logistikinfrastruktur där hamnar är speciellt utsatta. Brottsförebyggande myndigheter i Europa bekräftar återkommande det växande hotet från organiserad brottslighet, inte minst vad gäller införsel av narkotika till Europa.

I Helsingborgs Hamn sker omfattande import av frukt, grönt och övriga livsmedel som fraktas i kylcontainrar. En del av importen har sitt ursprung i Sydamerika. Sydamerika är stora producenter av frukter som bananer vilka uppskattas i Skandinavien, men det är också den världsdel där mest kokain produceras.

Det ligger ett stort ansvar på hamnen att skydda sin verksamhet, sin personal och sina kunders gods under den tid det hanteras i hamnen. Hamnens samverkan med brottsförebyggande myndigheter för att hjälpa till att göra deras jobb så effektivt och bra som möjligt är därför av stor betydelse.

Det är viktigt för oss att hjälpa myndigheter men också att minimera risker för egen personal och verksamhet. Inte minst i insiderproblematik och ökande hot. Att vår containerterminal nu ingår i ett skyddsobjekt innebär både större samverkansmöjlighet och kontroll”, säger Joakim Sandberg, miljö- och säkerhetschef Helsingborgs Hamn.